top of page

Allt du behöver veta om rekonstruktion av företag

Uppdaterat: 10 maj

Vad är rekonstruktion av företag?

Lagen om företagsrekonstruktion innebär en chans för ett företag som drabbats av ekonomiska svårigheter att komma till rätta med sina problem och undvika konkurs. I det här inlägget går vi igenom rekonstruktion i detalj.
Innehåll

Rekonstruktion, ett alternativ till konkurs

En konkurs innebär en avveckling av företaget. Verksamheten och dess tillgångar kan bli föremål för försäljning på den öppna marknaden och du som ägare förlorar möjligheten att leda och styra verksamheten. Konkurs passar i första hand företag där det inte finns rimlig möjlighet att lösa de ekonomiska problemen och återfå lönsamhet. 

En rekonstruktion syftar till att ge i grunden livskraftiga företag tid att vidta åtgärder för att komma tillrätta med tillfälliga betalningssvårigheter och återfå lönsamhet. En företagsrekonstruktion är frivillig och bygger på företagets medverkan. Företaget ska leva vidare även efter att rekonstruktionen slutförts. Vid en företagsrekonstruktion behåller ägare och ledning kontrollen över företaget.

Tingsrätten utser en rekonstruktör som fungerar som rådgivare åt företagsledningen, men som även ska tillse att fordringsägarnas intressen tas tillvara. Företagsledningen kan fatta beslut, verkställa åtgärder och ingå avtal med kunder och leverantörer även under rekonstruktionen, men gör det i samarbete med rekonstruktören, som också måste samtycka till vissa åtgärder.

När rekonstruktionen avslutas upphör rekonstruktörens uppdrag. Samtidigt har företaget löst sina ekonomiska problem och kan drivas vidare med lönsamhet. Kom igång direkt med våra mallar, guider och broschyrer!
Avgörande skillnader mellan rekonstruktion och konkurs:


Rekonstruktion

Konkurs

Kontroll över företag

Företagsledare i samarbete med rekonstruktören.

Konkursförvaltraren

Intäkter

Tillfaller företaget

Tillfaller konkursboet

Tillgångar

Finns kvar hos företaget

Säljs som en del av konkurs

Anställda

Kan fortsätta arbeta i verksamhet

Sägs vanligtvis upp

Avtal

Fortsätter att gälla, vissa möjligheter sägs upp i förtid finns

Sägs upp

Leverantörer

Kan fortsätta leverera till företaget och återfå en livskraftig kund

Tappar möjlighet att leverera till företaget i framtiden.


Varför ska man ansöka om rekonstruktion?


Rekonstruktion passar företag som i grunden har en livskraftig affärsidé men som, nu eller i en nära framtid, inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning. Att genomföra en rekonstruktion kräver mycket arbete från företagsledningen, men om rekonstruktionen lyckas går företaget ofta en ljus framtid till mötes.


Vem kan ansöka om rekonstruktion?

Alla som bedriver näringsverksamhet kan ansöka om företagsrekonstruktion. Det betyder att alla företagsformer; enskild firma, handels- eller kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar samt aktiebolag formellt sett kan ansöka om företagsrekonstruktion så länge näringsverksamhetskriteriet är uppfyllt. Det vanligaste är att det är aktiebolag som ansöker om och genomför en rekonstruktion, men det behöver göras en bedömning i varje enskilt fall om verksamheten lämpar sig för rekonstruktion. 
Hur skyddas mitt företag i rekonstruktion?

Under rekonstruktionen kan borgenärer vars fordringar uppkommit före ansökan om rekonstruktion som utgångspunkt inte försätta företaget i konkurs. Konkursansökningar vilandeförklaras av tingsrätten, om inte borgenären lyckas visa att rekonstruktionen borde avbrytas för att den saknar förutsättningar att lyckas. 

Under rekonstruktionen är företaget också skyddat mot utmätning från Kronofogden för sådana skulder som uppkommit före ansökan om rekonstruktion.

En tredje skyddsmekanism är att företaget är skyddat mot att leverantörer säger upp avtal som ingåtts före ansökan om rekonstruktion på grund av företagets betalningssvårigheter. Den här bestämmelsen finns i lagen om företagsrekonstruktion och gäller om företaget som genomgår rekonstruktionen förklarar att det vill att avtalet ska fortsätta att gälla samt uppfyller sin del av avtalet.


Rekonstruktion – Steg för steg

  1. Vi börjar med ett kostnadsfritt möte där vår erfarna personal går igenom dina förutsättningar för att rekonstruera företaget. Om det finns förutsättningar för rekonstruktion gör vi upp en preliminär plan för hur en rekonstruktion av företaget kan genomföras och påbörjar förberedelserna. Kontakta oss gärna idag!

  2. Efter mötet tar vi fram en offert för vårt arbete. Godtas offerten börjar vi förbereda en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten. Ansökan upprättas i samarbete med dig och ditt företag och lämnas sedan in till tingsrätten för prövning. Om tingsrätten beslutar om rekonstruktion fryses alla skulder. En rekonstruktör utses av tingsrätten. Våra rekonstruktörer har lång erfarenhet och vi har även etablerade samarbeten med välrenommerade advokater.  

  3. Vi stödjer ditt företag under hela rekonstruktionen och förhandlar med leverantörer, Skatteverket och övriga fordringsägare. I samarbete med dig arbetar vi med uppdateringar av planen för rekonstruktionen och om det behövs hjälper vi dig att genomföra den.

  4. Lönegarantin innebär att de anställda får sin lön utbetald från länsstyrelsen i stället för från arbetsgivaren. Lönegarantin gäller för lön som har tjänats in under tre månader före beslut om företagsrekonstruktion, men där arbetsgivaren ännu inte har betalat ut lön till de anställda, samt under en månad efter beslutet om rekonstruktion. Genom lönegarantin får företaget förbättrad likviditet. Läs mer om lönegaranti

  5. När tingsrätten godkänner ditt företags ansökan om rekonstruktion kallar domstolen till ett borgenärssammanträde som genomförs inom tre veckor. På sammanträdet får fordringsägarna möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Domstolen beslutar därefter om rekonstruktionen ska fortsätta. Läs mer om borgenärssammanträde

  6. Under rekonstruktionen får företaget inte ingå nya avtal eller åta sig nya förpliktelser utan rekonstruktörens samtycke. Företaget måste även följa rekonstruktörens instruktioner och ge rekonstruktören den information som är av betydelse för rekonstruktionen av verksamheten.

  7. En av de stora fördelarna med rekonstruktion är möjligheten till nedskrivning av skulderna. Det kallas för ackord och innebär att ditt företag träffar en överenskommelse med sina fordringsägare där företagets skulder skrivs ned med en viss procentandel. Det är också möjligt att som en del av ackordet komma överens om en avbetalningsplan. Eftersom ackordet kan antas genom majoritetsbeslut behöver inte alla fordringsägare säga ja. Läs mer om ackord

  8. Efter ackordet avslutas rekonstruktionen och ditt företag kan fortsätta bedriva verksamhet och skapa värde för sina kunder, leverantörer, anställda och dig.

Vad händer när ansökan om rekonstruktion godkänts av tingsrätten?

När tingsrätten har godkänt ansökan om rekonstruktion kan rekonstruktionen påbörjas. De två största förändringarna som sker för bolaget skulder är:

1. Skulder under rekonstruktion

Om bolaget har skulder som uppkommit före datumet som rekonstruktionsansökan godkändes av tingsrätten, får dessa ej betalas. Däremot ska nya leveranser och tjänster betalas direkt. Antingen i samband med leverans eller i förskott. 

2. Lönegaranti under rekonstruktion

När ett bolag genomgår rekonstruktion får de anställda sina löner utbetalda genom den statliga lönegarantin. Det gör att personalkostnaderna för bolaget minskar eftersom att staten betalar upp till fyra prisbasbelopp om motsvarar 190 300 kronor år 2022.

Hur länge håller en rekonstruktion på?

En rekonstruktion beviljas tre månader i taget, i upp till maximalt ett år. Hur lång tid en enskild rekonstruktion tar beror på företagets storlek, vad man ska göra under rekonstruktionen och hur lång tid företaget behöver ha på sig för att lösa sina problem. Det vanligaste är att rekonstruktioner tar 4-6 månader. 


Vi hjälper dig med ansökan

Vänta inte för länge med att ansöka om rekonstruktion, ta hjälp i tid. Vi hjälper dig med ansökan och är med dig hela vägen.

Sedan starten 2013 har vi hjälpt över 400 företag att rekonstruera sin verksamhet och därmed vända obestånd till lönsamhet igen. Det gör oss till en av de aktörer som arbetat med flest rekonstruktioner i Sverige.

180graders konsulter är jurister eller ekonomer, i vissa fall både och. Med denna unika sammansättning av kompetens ökar chanserna att genomföra framgångsrika förändringar i verksamheten och en lyckad rekonstruktion.

Comments


bottom of page