Johan Lund

Styrelseledamot, Civilekonom

Tommy Ekholm

Styrelseordförande, Advokat