Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

I slutet av 2016 utkom Europeiska kommissionen med ett förslag på direktiv som bland annat innehöll regler gällande företagsrekonstruktioner: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU”, 2016/0359(COD). 

Öppet brev till tidningen Företagaren

I det senaste numret av er tidning har femton sidor tillägnats temat konkurs. Det är ett mycket intressant och viktigt tema. Ni skriver bland annat om hur en konkurs går till och de följdverkningar som en sådan kan medföra för företagaren. Temat ger sken av att en konkurs är den bästa lösningen vid ekonomiska problem. Jag upplever att era slutsatser är anmärkningsvärda och närmast missvisande. Jag tycker att den enskilt viktigaste aspekten för företagare, era läsare, är hur en konkurs kan undvikas.