Blogg

VAD ÄR EN ACKORDSFÖRHANDLING?

Ett bolag som genomgår en företagsrekonstruktion har ofta behov av nedsättning av skulder för att komma tillrätta med de ekonomiska svårigheter som föranlett rekonstruktionen. Rekonstruktionen kan till exempel avslutas genom ett underhandsackord, dvs. ett avtal mellan bolaget och dess fordringsägare om nedsättning eller annan förändring av bolagets skulder. Ett underhandsackord är frivilligt och kräver att samtliga fordringsägare accepterar skuldnedsättningen. 

Läs mer

Vad är ett borgenärssammanträde?

Ett borgenärssammanträde är ett sammanträde som äger rum i tingsrätten cirka tre veckor efter att tingsrätten fattat beslut om att ett bolag ska inleda företagsrekonstruktion. På sammanträdet, eller kort därefter, prövar rätten frågan om syftet med rekonstruktionen kan förväntas uppnås och om rekonstruktionen ska få fortsätta under den första tremånadersperioden.

Läs mer

Problem med att betala leverantörsskulder – Vad gör jag?

Den här artikeln handlar om vad som händer när ett bolag inte kan betala sina leverantörsskulder. Det finns några saker man ska tänka på när man hamnar i likviditetsbrist och det är dessutom lätt att felprioritera. Att hela tiden jobba proaktivt är en viktig del för att undvika likviditetsbrist.

Läs mer

Vad händer om ett företag är sen med skatten?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte kan betala skatten. 

Läs mer

Tankar om medling vid konkurs och rekonstruktion

Den 12 februari skrev Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt vid Karlstad universitet och gästprofessor vid Örebro universitet, en artikel om medling vid konkurs och rekonstruktion i Dagens juridik . I denna kommentar ges en praktikers syn på verktyget och dess eventuella användning i en företagsrekonstruktion.

Läs mer

Vad händer med ett företag som hamnar hos kronofogden?

Den här artikeln handlar om vad som händer när ett bolags skuld till en privat fordringsägare hamnar hos Kronofogden. Processen och konsekvenserna av att en skuld hamnar hos Kronofogden skiljer sig åt beroende på om den som är skyldig att betala är en fysisk person eller en juridisk person (bolag). Det är dessutom vissa skillnader om den skuld som skickas till Kronofogden är till en privat fordringsägare eller till en statlig myndighet, t.ex. Skatteverket. 

Läs mer

Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

I slutet av 2016 utkom Europeiska kommissionen med ett förslag på direktiv som bland annat innehöll regler gällande företagsrekonstruktioner: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU”, 2016/0359(COD). 

Läs mer