Vad är ett borgenärssammanträde?

Vad är ett borgenärssammanträde?

Ett borgenärssammanträde är ett sammanträde som äger rum i tingsrätten cirka tre veckor efter att tingsrätten fattat beslut om att ett bolag ska inleda företagsrekonstruktion. På sammanträdet, eller kort därefter, prövar rätten frågan om syftet med rekonstruktionen kan förväntas uppnås och om rekonstruktionen ska få fortsätta under den första tremånadersperioden…

VAD SKILJER SVEREKS ARBETE GENTEMOT REKONSTRUKTÖRENS?

VAD SKILJER SVEREKS ARBETE GENTEMOT REKONSTRUKTÖRENS?

Vem gör vad i en företagsrekonstruktion? Vad skiljer Svensk Företagsrekonstruktions arbete från det arbete som rekonstruktören utför?

När vi på Svensk Företagsrekonstruktion utför arbete för ett bolag under en företagsrekonstruktion så sker det på uppdrag av bolaget, för bolagets bästa och med syfte att bolaget ska nå så stor framgång i sin verksamhet som möjligt. I grund och botten så handlar det ofta om att hantera en upparbetad skuldbörda och att nå lönsamhet så snart som möjligt…

Vad bör man göra när företaget får likviditetsproblem?

Vad bör man göra när företaget får likviditetsproblem?

I ett tidigare inlägg var fokus på vad som händer när bolag inte kan betala sina leverantörsskulder. I det här inlägget kommer vi istället att gå in mer på djupet på det faktiska problemet, nämligen likviditetsbrist, men även på verktyg som är bra att använda för att undvika framtida illikvida situationer...

Vilket ansvar har en styrelseledamot & ägare för ett aktiebolags skulder?

Vilket ansvar har en styrelseledamot & ägare för ett aktiebolags skulder?

Den här artikeln, som är en del av ett tvådelat inlägg, handlar om vilket ansvar en styrelseledamot respektive en ägare till ett aktiebolag har för skyldigheter vid en konkurs, närmare bestämt i vilka situationer styrelsen eller ägaren kan agera på ett sätt som leder till personligt ansvar för aktiebolagets skulder...

Vad händer om ett företag är sen med skatten?

Vad händer om ett företag är sen med skatten?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte kan betala skatten...

Tankar om medling vid konkurs och rekonstruktion

Tankar om medling vid konkurs och rekonstruktion

Den 12 februari skrev Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt vid Karlstad universitet och gästprofessor vid Örebro universitet, en artikel om medling vid konkurs och rekonstruktion i Dagens juridik. I denna kommentar ges en praktikers syn på verktyget och dess eventuella användning i en företagsrekonstruktion...

Vad händer med ett företag som hamnar hos Kronofogden?

Vad händer med ett företag som hamnar hos Kronofogden?

Den här artikeln handlar om vad som händer när ett bolags skuld till en privat fordringsägare hamnar hos Kronofogden. Processen och konsekvenserna av att en skuld hamnar hos Kronofogden skiljer sig åt beroende på om den som är skyldig att betala är en fysisk person eller en juridisk person (bolag). Det är dessutom vissa skillnader om den skuld som skickas till Kronofogden är till en privat fordringsägare eller till en statlig myndighet, t.ex. Skatteverket.  

Innan Kronofogden blir inblandad har bolaget, som hädanefter kallas för ”gäldenären”, en förfallen faktura och oftast mottagit en eller flera betalningspåminnelser och inkassokrav med hot om att skulden kan komma att överlämnas...

Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

I slutet av 2016 utkom Europeiska kommissionen med ett förslag på direktiv som bland annat innehöll regler gällande företagsrekonstruktioner: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU”, 2016/0359(COD). 

Fallet Målerikonsult Peter Olsson AB: Fordran mot borgensman preskriberad

Fallet Målerikonsult Peter Olsson AB: Fordran mot borgensman preskriberad

Ett intressant avgörande rörande preskription i en insolvensrättslig kontext meddelades den 29 juni 2017 av Högsta domstolen i mål nr Ö 1853-16.  I målet hade Målerikonsult Peter Olsson AB (huvudgäldenären) fått en kredit hos Postgirot Bank AB, som Peter Olsson gick i borgen för. Målerikonsult försattes därefter i konkurs år 1997...