Vad händer om ett företag är sen med skatten?

Vad händer om ett företag är sen med skatten?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte kan betala skatten...

Tankar om medling vid konkurs och rekonstruktion

Tankar om medling vid konkurs och rekonstruktion

Den 12 februari skrev Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt vid Karlstad universitet och gästprofessor vid Örebro universitet, en artikel om medling vid konkurs och rekonstruktion i Dagens juridik. I denna kommentar ges en praktikers syn på verktyget och dess eventuella användning i en företagsrekonstruktion...

Vad händer med ett företag som hamnar hos Kronofogden?

Vad händer med ett företag som hamnar hos Kronofogden?

Den här artikeln handlar om vad som händer när ett bolags skuld till en privat fordringsägare hamnar hos Kronofogden. Processen och konsekvenserna av att en skuld hamnar hos Kronofogden skiljer sig åt beroende på om den som är skyldig att betala är en fysisk person eller en juridisk person (bolag). Det är dessutom vissa skillnader om den skuld som skickas till Kronofogden är till en privat fordringsägare eller till en statlig myndighet, t.ex. Skatteverket.  

Innan Kronofogden blir inblandad har bolaget, som hädanefter kallas för ”gäldenären”, en förfallen faktura och oftast mottagit en eller flera betalningspåminnelser och inkassokrav med hot om att skulden kan komma att överlämnas...

Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

I slutet av 2016 utkom Europeiska kommissionen med ett förslag på direktiv som bland annat innehöll regler gällande företagsrekonstruktioner: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU”, 2016/0359(COD). 

Fallet Målerikonsult Peter Olsson AB: Fordran mot borgensman preskriberad

Fallet Målerikonsult Peter Olsson AB: Fordran mot borgensman preskriberad

Ett intressant avgörande rörande preskription i en insolvensrättslig kontext meddelades den 29 juni 2017 av Högsta domstolen i mål nr Ö 1853-16.  I målet hade Målerikonsult Peter Olsson AB (huvudgäldenären) fått en kredit hos Postgirot Bank AB, som Peter Olsson gick i borgen för. Målerikonsult försattes därefter i konkurs år 1997...

Skanska vs. Cremona: Direktkrav i konkurs

Skanska vs. Cremona: Direktkrav i konkurs

Ett intressant mål inom försäkringsområdet avgjordes den 5 juli 2017 av Högsta domstolen. Tvisten hade sin grund i ett avtal mellan Skanska och Cremona Construction där Skanska uppdrog åt Cremona att utföra bostadsprojektering. När Skanska sedan krävde ersättning på grund av fel i leveranserna försattes Cremona i konkurs. 

Har man personligt betalningsansvar i aktiebolag?

Har man personligt betalningsansvar i aktiebolag?

Riskerar man personligt betalningsansvar när man driver ett aktiebolag? Många tror inte det, utan utgår ifrån att det endast är det insatta startkapitalet som kan gå förlorat. I det här inlägget förklarar vi hur det egentligen fungerar med betalningsansvar för aktiebolagsinnehavare, och hur du som företagare ska agera för att undvika personligt betalningsansvar.