HUR PÅVERKAS ANSTÄLLDA AV EN FÖRETAGSREKONSTRUKTION?

HUR PÅVERKAS ANSTÄLLDA AV EN FÖRETAGSREKONSTRUKTION?

När ett företag träder in i rekonstruktion är det viktigt att som arbetstagare veta vad som gäller. Kommer anställningen att upphöra? Hur blir det med lönen? Frågorna kan vara många. För att underlätta kommer här en kort redogörelse för saker som kan vara bra att tänka på som anställd i ett bolag under rekonstruktion.

Hur hittar man finansiärer när banken säger nej?

Hur hittar man finansiärer när banken säger nej?

Den här artikeln handlar om när kapitalbehov uppstår och banken väljer att säga nej. Som nämnt i tidigare blogginlägg avseende likviditetsbrist så har ofta en kontakt skapats med banken innan det uppkommer ekonomiska problem. Dock kan det finnas flera orsaker till att man behöver skaffa kapital och har det varit svårigheter innan finns en risk att banken anser att kreditrisken är för stor och man tillåter därför ingen utlåning…

Vad kan jag som leverantör förvänta mig under en företagsrekonstruktion?

Vad kan jag som leverantör förvänta mig under en företagsrekonstruktion?

Att vara leverantör till ett företag under rekonstruktion kan kännas osäkert. För att minska osäkerheten kommer detta inlägg att reda ut vad du som leverantör kan förvänta dig under rekonstruktionen när det gäller relationen till kundföretaget och möjligheten att erhålla betalning. En första utgångspunkt är att de ordinarie befattningshavarna i företaget som befinner sig i rekonstruktion behåller sina ordinarie uppgifter och vidhåller beslutskapacitet under förfarandet. Detta innebär att du som leverantör behåller kontakten och avtalsrelationen med kundföretaget som vanligt trots att rekonstruktion pågår… 


Vad är en ackordsförhandling?

Vad är en ackordsförhandling?

Ett bolag som genomgår en företagsrekonstruktion har ofta behov av nedsättning av skulder för att komma tillrätta med de ekonomiska svårigheter som föranlett rekonstruktionen. Rekonstruktionen kan till exempel avslutas genom ett underhandsackord, dvs. ett avtal mellan bolaget och dess fordringsägare om nedsättning eller annan förändring av bolagets skulder. Ett underhandsackord är frivilligt och kräver att samtliga fordringsägare accepterar skuldnedsättningen…

Vad är ett borgenärssammanträde?

Vad är ett borgenärssammanträde?

Ett borgenärssammanträde är ett sammanträde som äger rum i tingsrätten cirka tre veckor efter att tingsrätten fattat beslut om att ett bolag ska inleda företagsrekonstruktion. På sammanträdet, eller kort därefter, prövar rätten frågan om syftet med rekonstruktionen kan förväntas uppnås och om rekonstruktionen ska få fortsätta under den första tremånadersperioden…

VAD SKILJER SVEREKS ARBETE GENTEMOT REKONSTRUKTÖRENS?

VAD SKILJER SVEREKS ARBETE GENTEMOT REKONSTRUKTÖRENS?

Vem gör vad i en företagsrekonstruktion? Vad skiljer Svensk Företagsrekonstruktions arbete från det arbete som rekonstruktören utför?

När vi på Svensk Företagsrekonstruktion utför arbete för ett bolag under en företagsrekonstruktion så sker det på uppdrag av bolaget, för bolagets bästa och med syfte att bolaget ska nå så stor framgång i sin verksamhet som möjligt. I grund och botten så handlar det ofta om att hantera en upparbetad skuldbörda och att nå lönsamhet så snart som möjligt…

Vad bör man göra när företaget får likviditetsproblem?

Vad bör man göra när företaget får likviditetsproblem?

I ett tidigare inlägg var fokus på vad som händer när bolag inte kan betala sina leverantörsskulder. I det här inlägget kommer vi istället att gå in mer på djupet på det faktiska problemet, nämligen likviditetsbrist, men även på verktyg som är bra att använda för att undvika framtida illikvida situationer...

Vilket ansvar har en styrelseledamot & ägare för ett aktiebolags skulder?

Vilket ansvar har en styrelseledamot & ägare för ett aktiebolags skulder?

Den här artikeln, som är en del av ett tvådelat inlägg, handlar om vilket ansvar en styrelseledamot respektive en ägare till ett aktiebolag har för skyldigheter vid en konkurs, närmare bestämt i vilka situationer styrelsen eller ägaren kan agera på ett sätt som leder till personligt ansvar för aktiebolagets skulder...