Vad händer med ett företag som hamnar hos kronofogden?

Den här artikeln handlar om vad som händer när ett bolags skuld till en privat fordringsägare hamnar hos Kronofogden. Processen och konsekvenserna av att en skuld hamnar hos Kronofogden skiljer sig åt beroende på om den som är skyldig att betala är en fysisk person eller en juridisk person (bolag). Det är dessutom vissa skillnader om den skuld som skickas till Kronofogden är till en privat fordringsägare eller till en statlig myndighet, t.ex. Skatteverket. 

Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

I slutet av 2016 utkom Europeiska kommissionen med ett förslag på direktiv som bland annat innehöll regler gällande företagsrekonstruktioner: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU”, 2016/0359(COD). 

Öppet brev till tidningen Företagaren

I det senaste numret av er tidning har femton sidor tillägnats temat konkurs. Det är ett mycket intressant och viktigt tema. Ni skriver bland annat om hur en konkurs går till och de följdverkningar som en sådan kan medföra för företagaren. Temat ger sken av att en konkurs är den bästa lösningen vid ekonomiska problem. Jag upplever att era slutsatser är anmärkningsvärda och närmast missvisande. Jag tycker att den enskilt viktigaste aspekten för företagare, era läsare, är hur en konkurs kan undvikas.

Har man personligt betalningsansvar i ett aktiebolag?

Riskerar man personligt betalningsansvar när man driver ett aktiebolag? Många tror inte det, utan utgår ifrån att det endast är det insatta startkapitalet som kan gå förlorat. I det här inlägget förklarar vi hur det egentligen fungerar med betalningsansvar för aktiebolagsinnehavare, och hur du som företagare ska agera för att undvika personligt betalningsansvar.